Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията […]

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, 2017–2020 г.

ДАЗД Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност, задължение на родителите, на лицата, които полагат грижи за децата, на институциите е гарантиране спазването на правата им […]

Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване, изд. 2007 г.

Изследвани са проблеми, свързани сразпространението и тенденциите при тези деяния, с извършителите, жертвите, криминогенните и виктимогенните фактори. Разгледана е правно-нормативната основа на противодействието на сексуалната експлоатация на деца. Анализирана е […]