Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна
Автор: Елица Лингорски

Децата и младежите без родителска грижа са преживели множество форми на насилие и са във висок риск от въвличане в сексуално насилие и експлоатация.

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ идентифицира наличен висок риск при деца и младежи без родителска грижа от въвличане в сексуално насилие. В отговор на нуждата от повишаване на капацитета на рутинно работещите с децата на терен, специалисти от центъра организираха обучение на служители в ЦНСТ, ЦОП, ДЦ за деца с увреждания и ЦРДУ (Център за работа с деца на улицата). Бяха представени изпитани планове и методи, които да бъдат прилагани в ежедневната работа с децата и младежите.

Обучението се организира по проект „А дали е така?” – разкази за силата и насилието”, финансиран от Фондация „Оук” в рамките на „Платформа за учене и действие” и беше проведено на 27 октомври 2020г. в платформата Zoom.

Водещи бяха Антония Месерджиева – „Асоциация Деметра“ (Бургас), Ана Буриева – Асоциация „Деметра” (Бургас) и Радостина Антонова – Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ (София). Участваха представители на услуги от Бургас и София за деца без родителска грижа и непридружени деца мигранти.

Фондация „Асоциация Деметра” представи две програми: програма за превенция на сексуално насилие – „Таралежи” за работа с деца 5-7 клас и програма „Да спрем сексуалния тормоз” за превенция на сексуално насилие на ученици 8 -11 клас. Възникнаха много въпроси относно интернет булинга и възможностите за работа с младежите без родители, относно това , как да се предпазят от потенциални интернет сутеньори и сексуални насилници. 

Беше представен и подходът Storytellig или „Разказване на истории”. Радостина Антонова (НХЦ, НБУ) представи въведение в подхода, основни методи и структура. Участниците обсъдиха възможности за допълване и адаптиране на методи от подхода към представените програми за превенция на сексуално насилие при деца и младежи. 

Подходът „Разказване на истории“

Подходът „Разказване на истории“ има милиони последователи в света. Той е подготвил много въздействащи разказвачи, които са променяли човешки съдби и история. За да разкажем една история са необходими две страни – разказвач и слушател. Много често децата жертви на насилие не могат да разкажат за ужаса, който са преживели. Много често никой не иска да бъде слушател на тежките преживявания на другия. Подходът развива основни умения за атрактивно ангажиране на слушателя в собствената ни история и дава шанс чрез различни канали на общуване да разкажем на другите дори за най-тежките периоди от нашия живот. 

Проектът има за цел чрез разказите на децата да повиши вниманието и чувствителността на хората в България към тази тема така че всеки от нас активно да съдейства насилието и сексуалната експлоатация на децата да спре.

За мрежата Партньорството за учене и действие

Партньорството за учене и действие (ПУД) е мрежа за обмен на идеи и реализиране на добри практики, която работи за превенцията на сексуалната експлоатация на деца. Партньорството обединява заинтересовани лица и институции, с опит в дейностите за предотвратяване на насилие, експлоатация и посегателства.

ПУД е инициатива в рамките на проектите на БАСП „Изкуството да информираш: Мрежа за намаляване на уязвимостта  на деца от сексуална експлоатация и сексуални посегателства”(2013–2018) и „Умението да променяш: Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи (2019–2021), подкрепяни от Фондация „Оук”.

Началото на Партньорството е поставено в рамките на семинар на БАСП и фондация ОУК по теми, свързани с превенцията на детската сексуална експлоатация с фокус върху децата от институции, проведен през декември 2013 г.


снимка: Pixabay