Партньорство за учене и действие
Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца е възможна

Author: БАСП Ралица Згалевска

Online meeting of LAP is taking place on May 11, 2021 .

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, 2017–2020 г.

ДАЗД Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност, задължение на родителите, на лицата, които полагат грижи за децата, на институциите е гарантиране спазването на правата им […]

LAP Introduced to Safenet’s Cyber Scout Programme

INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца, 2016/2019

INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца© Национална мрежа за децата като координатор на Обединение „Детство без насилие“ [2019]

Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and Exploitation: Evidence review, 2015

The review involved desk-based research into awide and varied range of literature on the extent, nature and consequences of child sexual abuseand exploitation and responses made to this in high-, […]

Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване, изд. 2007 г.

Изследвани са проблеми, свързани сразпространението и тенденциите при тези деяния, с извършителите, жертвите, криминогенните и виктимогенните фактори. Разгледана е правно-нормативната основа на противодействието на сексуалната експлоатация на деца. Анализирана е […]