Интервю със София Радославова, Председател на Окръжния съд в Шумен

Интервю със София Радославова, Председател на Окръжния съд в Шумен, наказателен съдия в Окръжен съд Шумен за важността на изготвянето на индивидуалните оценки като част от доказателствения материал по наказателни дела

Интервю със Златка Йорданова, Директор на ДЦЗП „Зона Закрила“ Шумен

Интервю със Златка Йорданова, Директор на ДЦЗП „Зона Закрила“ Шумен, за индивидуалната оценка при наказателните производства

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията […]

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, 2017–2020 г.

ДАЗД Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност, задължение на родителите, на лицата, които полагат грижи за децата, на институциите е гарантиране спазването на правата им […]

Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване, изд. 2007 г.

Изследвани са проблеми, свързани сразпространението и тенденциите при тези деяния, с извършителите, жертвите, криминогенните и виктимогенните фактори. Разгледана е правно-нормативната основа на противодействието на сексуалната експлоатация на деца. Анализирана е […]